સનકોન 2021 વેચાણ બેઠક

  • news-img

2 માર્ચ, 2021 ના ​​રોજ કંપની હેડક્વાર્ટર ખાતે સનકોન 2021 માર્કેટિંગ વર્ક કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું. કંપનીના નેતાઓ અને પ્રાદેશિક મેનેજરોએ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી.
આ વેચાણ બેઠકમાં, અમે 2020 માં માર્કેટિંગ કાર્યનો સારાંશ આપ્યો, અને 2021 માં વેચાણ વિભાગ માટે માર્કેટિંગ વર્ક પ્લાન અને ડિપ્લોયમેન્ટ ચાવીરૂપ કાર્ય કર્યું.